مراحل ثبت شركت براى شروع كسب وكار:برای انجام هر نوع فعالیتی در قبرس متقاضیان نیاز به ثبت شرکت داشته و توسط حسابدار يا وكيل معتبر امكان پذير ميباشد، بعنوان مثال در صورت قصد براى شركت خدماتى بعنوان فرد خارجى و كار آفرين فرد متقاضى نوع فعاليت شركت را مشخص كرده و نياز به افتتاح حساب بانكى با مبلغ ٥٠ هزار يورو مى باشد كه مبلغ مورد نظر صرفا جهت نشان دادن تمكن مالى ميباشد، كه به مدت ٣ روز در بانک بلوكه شده و ١٠ درصد از مبلغ بنام مدير عامل شركت بلوكه شده در حساب بانكى خواهد ماند و مابقى مبلغ به صاحب شركت يا موسسه عودت داده خواهد شد، مبلغ باقى مانده در حساب بانك بعنوان سپرده تلقى شده و سود ماهانه به حساب مدير عامل شارژ ميشود.

صدور مجوز

براى صدور مجوز فعاليت، مهر، سربرگ شركت موسس شركت نياز به اخذ مجوز فعاليت نسبت به مكان اجاره شده از شهردارى را دارد و توسط حسابدار و يا وكيل مراحل قانونى جهت راه اندازى شركت طى خواهد شد، بطور كلى براى ثبت شركت و انجام امور تشريفاتى مدت زمان ١ ماه نياز وجود دارد

 نكته١- براى آن دسته از متقاضيانى كه قصد ثبت شركت هاى ساختمانى، مالى و اجاره خودرو را دارند با توجه به قانون كشور قبرس شمالى نياز به شريك قبرسى دارند ٢- در صورت ثبت شركت در منطقه آزاد قبرس تمامى مدير عاملان بدون پرداخت ماليات ميتوانند اجناس خود را از تمام نقاط جهان بدون پرداخت ماليات وارد منطقه آزاد كرده و نسبت صادر به مقاصد بدون پرداخت ماليات اقدام كنند ( در صورتيكه قصد ترخيص و حمل كالا به داخل قبرس كنند ماليات اجناس نسبت به تعرفه توسط گمرك اخذ خواهد شد)